Дружеството извършва следните дейности:

Разделно събиране, транспортиране и предаване за унищожаване на производствени и опасни отпадъци.
Унищожаване в инсинератор.
Дейности с : отработени масла - трансформаторни, двигателни, хидравлични и др.
Събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
Извозване на опасни отпадъци от местата на образуването им: офиси, сервизи, предприятия, транспортни дружества и др. със собствен транспорт.

Оползотворяване и Управление на неопасни и опасни отпадъци.
Рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Външнотърговски сделки с отпадъци.

За горепосочените дейности имаме съответните разрешителни.
Дружеството притежава производствена база за преработка на отпадъци.